Wie zijn we?

De Cliëntenraad Buro MAKS is een medezeggenschapsorgaan voor cliënten van Buro MAKS. Volgens de doelstelling van de WMCZ – Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg – heeft de Cliëntenraad  de wettelijke mogelijkheid om ‘gevraagd’ en ‘ongevraagd’ advies uit te brengen over zaken die direct met cliënten en hun leefomgeving te maken hebben. Het is belangrijk dat de stem van cliënten gehoord wordt en ook meegewogen wordt in het bepalen van zaken die hun begeleiding of behandeling aangaan.

Het is de taak van de cliëntenraad om de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen.
Het Bestuur van de Cliëntenraad is gesprekspartner op niveau van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

De ClIëntenraad vergadert om de maand. Ook is er regelmatig overleg met de directie van Buro MAKS. Een keer per jaar overleggen wij met de Raad van Toezicht en Advies. Waar nodig hebben wij overleg met de Cliënt Vertrouwens Persoon.
Minimaal eens per 3 maanden is er contact met de Ondernemings Raad

Wat doen wij?
De Cliëntenraad beoordeelt het beleid van de zorgverlener vanuit het gezichtspunt van ‘de cliënten’, voert overleg met de directie en onderhoudt contacten met cliënten en de medewerkers van Buro MAKS. De Cliëntenraad houdt zich voornamelijk bezig met zaken die alle cliënten aangaan, en niet met individuele klachten. De Cliëntenraad signaleert problemen en klachten en geeft dit door aan het management.

Voor het oplossen van individuele klachten of geschillen is er een klachtencommissie en kan men terercht bij de Cliënt Vertrouwens Persoon.

De Cliëntenraad is bevoegd de zorgaanbieder voorstellen te doen over alle onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn.

In het kort samengevat is de Cliëntenraad er vooral om de volgende activiteiten uit te voeren:

  • Bevorderen van medezeggenschap en emancipatie van cliënten.
  • Informatie geven over cliëntenrechten.
  • Meningen, suggesties, voorstellen en klachten bundelen en overbrengen aan het management.
  • Overleggen met en adviseren van de directie.
  • Het beleid van Buro MAKS te controleren en toetsen aan de instellingsdoelstellingen en de wet

Contact op nemen met de Cliëntenraad kan per post, telefoon of e-mail.

Cliëntenraad Buro Maks
Postbus 1031
5004 BA  Tilburg
Tel. 06 – 12 944 981
clientenraad@buromaks.nl

Cliëntenraad Buro MAKS © 2015 Frontier Theme